BAKA > Duyurular > İhale İlanı

İhale İlanı

11.03.2017 divider image
divider image

Makam Şoförü ve Yönetici Asistanı, Sekreter, Çaycı ve Temizlik Hizmetleri Personeli Hizmeti Alınacaktır

 T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Makam Şoförü ve Yönetici Asistanı, Sekreter, Çaycı ve Temizlik Hizmetleri Personeli Hizmeti alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin;

a ) Adı

:

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

b) Adresi

:

İl Özel İdaresi Yerleşkesi Eğirdir Yolu 4. Km Isparta

c ) Telefon - Faks

:

0 246 224 37 37 – 0246 224 39 49

d ) Elektronik Posta Adresi

:

info@baka.org.tr

2. Söz konusu hizmetin;

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

1 Makam Şoförü ve Yönetici Asistanı, 3 Sekreter, 4 Çaycı ve Temizlik Elemanından oluşan hizmet alımı

b ) Yapılacağı Yer

:

T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Hizmet Binası, Antalya Yatırım Destek Ofisi ve Burdur Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binaları, Makam Şoförü ve Yönetici Asistanı için Türkiye İlçe Sınırları

c ) İşin Süresi

:

İşe Başlama Tarihi : 01.04.2017

İşi Bitirme Tarihi   :  31.12.2017

İşin Süresi: 275 (İkiyüzyetmişbeş) gündür.

3. İhalenin;

a ) Yapılacağı Yer

:

T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, İl Özel İdaresi Yerleşkesi Eğirdir Yolu 4. Km Isparta

b ) Tarihi - Saati

:

27.03.2017 Pazartesi – Saat:10.00

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;


4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu.

4.1.9.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Mesleki yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde bir sözleşmeye dayalı olarak yapılan "Temizlik hizmet alım işi", "Temizlik ve tabldot hizmet alım işi", "Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alım işi", "Şoförlük Hizmetleri Alım İşi” ve “Sekreterlik Hizmetleri Alım İşi" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Ziraat Bankası Isparta Merkez Şubesi nezdindeki TR48 0001 0001 3254 1717 0150 01 IBAN nolu hesabına; “Makam Şoförü ve Yönetici Asistanı, Sekreter, Çaycı ve Temizlik Hizmetleri Personeli Hizmeti alım işi ihale doküman bedeli” açıklamasıyla 150-TL yatırıldığına dair dekont karşılığında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İl Özel İdaresi Yerleşkesi Eğirdir Yolu 4. Km Isparta adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 27.03.2017 tarihi, saat 10.00’a kadar T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İl Özel İdaresi Yerleşkesi Eğirdir Yolu 4. Km Isparta adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) İçin Tıklayınız

İş Deneyim Belgesi (İş Durum) İçin Tıklayınız

İş Ortaklığı Beyannamesi İçin Tıklayınız

Ortaklı Hisse Beyanı İçin Tıklayınız

Taahütname 4734-11.MADDE İçin Tıklayınız

Birim Fiyat Teklif Mektubu İçin Tıklayınız

Geçici Teminat Mektubu İçin Tıklayınız

Kesin Teminat Mektubu İçin Tıklayınız

İdari Şartname 10. Madde Taahütnamesi İçin Tıklayınız

İdari Şartname İçin Tıklayınız

Sözleşme Taslağı İçin Tıklayınız

Teknik Şartname İçin Tıklayınız